5-10 December 2010
6th International Conference on Physics and Astrophysics of Quark Gluon Plasma (ICPAQGP 2010)

Organizing Committee

 
Madan M. Aggarwal                        Chandigarh
Jan-e Alam                                      Kolkata
Debadesh Bandopadhyay           Kolkata
Anju Bhasin                                   Jammu
Abhijit Bhattacharyya                    Kolkata

Pijuspani Bhattacharjee               Kolkata
Subhasis Chattopadhyay             Kolkata
Sukalyan Chattopadhyay             Kolkata
Somenath Chakraborty                 Shantiniketan
Asis Chaudhuri                               Kolkata
Sanatan Digal                                 Chennai
Anand K. Dubey                             Kolkata
Premomoy Ghosh (Convener)     Kolkata
Sanjay Ghosh                                 Kolkata
Sourendu Gupta                             Mumbai
Amruta Mishra                                 New Delhi
Ajit Mohanty                                     Mumbai
Bedangadas Mohanty                     Kolkata
Basanta K. Nandi                             Mumbai
Tapan K. Nayak (Chair)                  Kolkata
Rashmi Raniwala                            Jaipur
Sourav Sarkar                                   Kolkata
Ajit Srivastava                                   Bhubaneswar
Raghava Varma (Co-Chair)            Mumbai
Kamlesh K. Vora                               Goa